Λύση :

Απέχουν 10 εκατοστά.
Μετά τις διπλώσεις, η λωρίδα έχει χωρισθεί σε τρία τμήματα. Τα δύο ακριανά είναι ίσα λόγω συμμετρίας και ονομάζουμε το μήκος τους a, ενώ το μεσαίο τμήμα που είναι το ζητούμενο το ονομάζουμε x. Όταν το χαρτί είναι διπλωμένο περισσεύουν από τη μία πλευρά του 10 εκατοστά. Αυτό μπορεί να γραφεί σαν εξίσωση ως:
a + x = a + 10
από την οποία προκύπτει πως x = 10.

Don't judge those who try and fail. Judge only those who fail to try.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω