Λύση :

Και βέβαια μπορεί, μιας και θα χρειαστεί να πληρώσει μόνο 3,14 ευρώ!
Το μήκος του υπάρχοντος καλωδίου είναι 2πR μέτρα, όπου R η ακτίνα της Γης. Το μήκος του καλωδίου μετά την ανύψωσή του είναι 2π(R+h), όπου h το μήκος της ανύψωσης το οποίο είναι 1 μέτρο. Άρα το μήκος του επιπλέον καλωδίου είναι 2π μέτρα, που με μισό ευρώ ανά μέτρο δίνει το παραπάνω ασήμαντο ποσό.

No man really becomes a fool until he stops asking questions.
--Charles Steinmetz

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω