Τρόπος Ζωής (way of life)

Πίστευε μόνο τα μισά απ' όσα βλέπεις και τίποτα απ' όσα ακούς.
-- Edgar Allan Poe

"Εάν πετύχεις να ξεγελάσεις κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι χαζός. Σημαίνει απλά ότι σε εμπιστεύτηκε περισσότερο απ' όσο αξίζεις."
-- Charles Bukowski

"Δεν θα πέθαινα ποτέ για τα πιστεύω μου, γιατί μπορεί να κάνω λάθος."
--Bertrand Russell

"If you're not very clever you should be conciliatory."
-- Benjamin Disraeli

"The man who follows the crowd will usually get no further than the crowd. The man who walks alone is likely to find himself in places no one has ever been."
--Alan Ashley-Pitt

"Abandon the search for Truth; settle for a good fantasy."

"There's only one thing in life you HAVE to do, and that's die...!"

"If you are not the lead sled dog, the world looks pretty much the same every day."
--Lewis Grizzard

"Stay alert, stay alive."
--Unofficial Motto of the U.S. First Infantry Division in Vietnam

"Find a job you like and you add five days to every week."
--H. Jackson Browne

"Men for the sake of getting a living forget to live."
--Margaret Fuller

"Never look down on anybody unless you helping him up."
--Jesse Jackson

"Live as if your were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."
--Gandhi

"Spoon feeding in the long run teaches us nothing but the shape of the spoon."
--E. M. Forster

"The brighter you are, the more you have to learn."
--Don Herold

"People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they're not on your road doesn't mean they've gotten lost."
--H. Jackson Browne

"The only way to have a friend is to be one."
--Ralph Waldo Emerson

"One of the most adventurous things left us is to go to bed. For no one can lay a hand on our dreams."
--E.V. Lucas, 365 Days and One More

"Most of the things we decide are not what we know to be the best. We say yes, merely because we are driven into a corner and must say something."
--Frank Crane

"Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined."
--Henry David Thoreau

"If you are patient in one moment of anger, you will escape a hundred days of sorrow."
--Chinese Proverb

"You must be the change you wish to see in the world."
--Gandhi

"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman

"Happiness is not having what you want, but wanting what you have."
--Rabbi H. Schachtel

"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail."
--Ralph Waldo Emerson

"Am I not destroying my enemies when I make friends of them ?
--Abraham Lincoln

"Think it more satisfaction to live richly than die rich."
--Sir Thomas Browne

"Better to bend than to break."
--Scottish Proverb

"Youth has no age."
--Pablo Picasso

"Do not save your loving speeches for your friends till they are dead. Do not write them on their tombstones. Speak them rather now instead."
--Anna Cummins

"When I grow up I want to be a little boy."
--Joseph Heller

"Don't marry the person you feel you can live with; marry the person you don't want to live without."

"Keep your fears for yourself, but share your courage with others."
--Robert Louis Stevenson

"He who is calm disturbs neither himself nor others."
--Epicurus, The Vatican Sayings

"We must accept the truth, even if it changes our point of view."

"The question is no longer between violence and non-violence; It is between non-violence and non-existance."
--Martin Luther King Junior

"The Earth has music for those who listen."
--Shakespeare

"Decide to forgive those who have hurt you. Forgiveness is not an emotion; it's a decision."
--Randall D. Worley

"Who you are in five years is determined by the books you read and the people you associate with."

"A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger."
--Proverbs l5:1

"If you don't have a dream, how can you have a dream come true?
--Jiminey Cricket

"If you see someone without a smile, give him yours."

"You can't do the same thing day after day and expect different results."

"Έχουμε δυο αυτιά και ένα στόμα, για να ακούμε περισσότερα απ' όσα λέμε."
--Ζήνων ο Κιτιεύς

"You can't shake hands with a clenched fist."
--Indira Gandhi

"Leave everything a little better than you found it."

"Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in awhile, you might miss it."

"Our life is frittered away by detail... simplify, simplify."
--Henery David Thoreau

"A man is about as happy as he makes up his mind to be."
--Abraham Lincoln

"When you tell the truth, you never have to worry about your lousy memory."
--Mark Twain

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give."
--Arthur Ashe

"An eye for eye only ends up making the whole world blind."
--Mahatma Gandhi

"We are here to add what we can to life, not to get what we can from it."
--William Osler

"Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do."
--Johann Wolfgang von Goethe

"He who has hurt you was either stronger or weaker than you. If weaker, spare him; if stronger, spare yourself."
--Seneca

"Tradition is the illusion of permanence."
--Woody Allen, "Deconstructing Harry"

"If you cannot feed a million people, then just feed one."
--Mother Teresa


Πίσω